ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ คงสุนทร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ มุสิผล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นาวาตรีประมวล ศรีชำนาญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุปผา แย้มชุติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพรรณ พูนขะโล
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา พงษ์ไสว
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมใจ ศรีดารานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชนา จอมเกาะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู/กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุษา รูปดีเหมาะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ/กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทร์ทิรา น้อยพันธุ์
ตำแหน่ง : นักเรียนชั้นมัธยม/กรรมการ
ตัวแทนจาก : นักเรียนชั้นมัธยม
เบอร์โทร :