ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสนธยา นิลม่วง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายถวัลย์ แผลติตะ
ครูผู้ช่วย