ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายบรรณดิษ สุขสำโรง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุวรรณา กันสัย
ครูผู้ช่วย