ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวรรณา กันสัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพดล ริ้วทอง
ครูผู้ช่วย

นางกุสุมา วันมงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3