ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกวิทย์ ศิริสิงห์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสุนิสา สอนสีดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายธีรศักดิ์ ดำสำอาง