ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิรศักดิ์ หมายเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรารักษ์ ธนบัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1