ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น

ครูบุญรวม ณ สงขลา
ครูประจำชั้น อ.1/1

ครูรุ่งทิพย์ พรแก้ว
ครูประจำชั้นอ.1/2

ครูปฐมพร อัศวเลิศวิไล
ครูผู้ช่วย

ครูดวงใจ พระอภัย
ครูประจำชั้น อ.2/1

ครูเยาวลักษณ์ ชัยคำรพ
ครูประจำชั้น อ.2/2

ครูระวีวรรณ สัมพันธารักษ์
ครูผู้ช่วย

ครูชม สันเหล็ก
ครูประจำชั้น อ.3/1

ครูศิวาภรณ์ แก้วโหมดตาด
ครูประจำชั้น อ.3/2

ครูเดือนเพ็ญ แก้วอินธิ
ครูผู้ช่วยอนุบาล 3

ครูประณีต เที่ยงธรรม
ครูประจำชั้น ป.1/1

ครูพูนศิริ สีเล
ครูประจำชั้น ป.1/2

ครูวิเชียร ธนบัตร
ครูประจำชั้น ป.1/3

ครูโสภิดา ศิริวิบูลย์
ครูประจำชั้น ป.2/2

ครูกุสุมา วันมงคล
ครูประจำชั้น ป.2/3

ครูจารุวรรณ อ้นอ่อน
ครูประจำชั้น ป.3/3

ครูสุนิสา สอนสีดา
ครูประจำชั้น ป.4/1

ครูวะลัยภรณ์ ชมปรารภ
ครูประจำชั้น ป.4/2

ครูชนิกานต์ ศรีถาวร
ครูประจำชั้น ป.4/3

ครูสมใจ ศรีดารานนท์
ครูประจำชั้น ป.5/1

ครูชลธิชา ศุลีรัชต์
ครูประจำชั้น ป.5/3

ครูกฤตภาส พระอภัย
ครูประจำชั้น ป.6/1

ครูจงกลณี ปิ่นเกล้า
ครูประจำชั้น ป.6/2

ครูสนธยา นิลม่วง
ครูประจำชั้น ป.6/3

ครูจิรารักษ์ ธนบัตร
ครูประจำชั้น ม.1/1

ครูถวัลย์ แผลติตะ
ครูประจำชั้น ม.1/2

นายบรรณดิษ สุขสำโรง
ครูประจำชั้น ม.2/1

ครูเอกวิทย์ ศิริสิงห์
ครูประจำชั้น ม.2/2

ครูสุวรรณา กันสัย
ครูประจำชั้น ม.2/2

ครูอนุพงษ์ วันมงคล
ครูประจำชั้น ม.3/1

ครูอัญชนา จอมเกาะ
ครูประจำชั้น ม.3/2