ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงสร้างฝ่ายปกครอง

นายปกรณ์ คงสุนทร
ผู้จัดการโรงเรียน/ที่ปรึกษา

นายเอกวิทย์ ศิริสิงห์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางอัญชนา จอมเกาะ
ฝ่ายปกครอง/การแต่งกาย

นายอนุพงษ์ วันมงคล
ฝ่ายปกครอง/ระเบียบวินัย