ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอนุพงษ์ วันมงคล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสถาภรณ์ ยาตาแสง
ครูผู้ช่วย

นางจารุวรรณ อ้นอ่อน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3