ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา รัตนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมใจ ศรีดารานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจงกลณี ปิ่นเกล้า
ครูผู้ช่วย