ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา รัตนะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมใจ ศรีดารานนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจงกลณี ปิ่นเกล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2