ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชม สันเหล็ก

หัวหน้าปฐมวัย

นางบุญรวม ณสงขลา
ครูผู้ช่วย

นางรุ่งทิพย์ พรแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางปฐมพร อัศวเลิศวิไล
ครูผู้ช่วย

นางดวงใจ พระอภัย
ครูผู้ช่วย

นางเยาวลักษณ์ ชัยคำรพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวระวีวรรณ สัมพันธารักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวาภรณ์ แก้วโหมดตาด
ครูผู้ช่วย

นางเดือนเพ็ญ แก้วอินธิ
ครูผู้ช่วย