ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชม สันเหล็ก

หัวหน้าปฐมวัย

นางบุญรวม ณสงขลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรุ่งทิพย์ พรแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางดวงใจ พระอภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางเยาวลักษณ์ ชัยคำรพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวระวีวรรณ สัมพันธารักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิวาภรณ์ แก้วโหมดตาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางเดือนเพ็ญ แก้วอินธิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0