ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน
รักษ์ความเป็นไทย   
        หมายถึง รักแผ่นดินไทย รักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รักพระบรมราชินีนาถฯ และรักพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รักวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย รักเผ่าพันธุ์ความเป็นไทย