ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                                                                              ข้อมูลปีการศึกษา  2555
     มีห้องเรียนทั้งหมดสามสิบห้องเรียน  แบ่งเป็นระดับอนุบาล  หกห้องเรียน(ระดับชั้นละสองห้องเรียน)  ระดับประถมศึกษา  สิบแปดห้องเรียน(ระดับชั้นละสามห้องเรียน)และระดับมัธยม  หกห้องเรียน(ระดับชั้นละสองห้องเรียน)มีนักเรียน  980  คน  ปัจจุบันแนวโน้มของการแข่งขันของโรงเรียนเอกชนในละแวกใกล้เคียงสูงมาก  เนื่องจากมีโรงเรียนเอกชนหลายแห่งที่อยู่ใกล้ๆกัน  บางโรงเรียนก็ต้องทำการปิดตัวลง  แต่โรงเรียนวีรสุนทรก็ยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ปกครองโดยเฉพาะด้านวิชาการ  ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนทำให้ไม่มีปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบมาจากจำนวนนักเรียนที่ลดลงแต่อย่างใด  โรงเรียนได้รับการยอมรับในด้านกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  โดยมีรางวัลเป็นหลักฐานยืนยันอย่างมากมาย  ในด้านบุคลากร  โดยเฉพาะครู  ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี  สอนตรงตามวิชาเอก-โทหรือตามที่ได้รับการอบรม  และส่วนใหญ่มีใบประกอบวิชาชีพครู