ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

 

                โรงเรียนวีรสุนทร  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ในระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  3  ยังใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ในปีการศึกษา  2554เป็นปีสุดท้าย  และได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นโดยจัดการเรียนการสอน

 เป็น  3  ระดับ  คือ 

1.       ระดับปฐมวัย

การจัดการศึกษาปฐมวัย  เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานให้เด็กได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  มีการพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล  ทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน  การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ  สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ

1)      ร่างกายเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี

2)      กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

3)      มีสุขภาพจิตดี  และมีความสุข

4)      มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจที่ดีงาม

5)      ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  และรักษาการออกกำลังกาย

6)      ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

7)      รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรมและความเป็นไทย

8)      อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9)      ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

10)   มีความสามารถในการคิด  และการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับวัย

11)   มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

12)   มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะการแสวงหาความรู้

 

2.  ระดับประถมศึกษา

                การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็น  2  ช่วงชั้น  คือ

                1)  ช่วงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  จัดการเรียนเพื่อสนองตอบต่อความสนใจ  ของนักเรียนโดยครบทุกกลุ่มสาระ  ในลักษณะของการบูรณาการที่มีภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  เป็นหลัก  เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มีความสนุกสนาน  ได้ปฏิบัติจริง  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์  การติดต่อสื่อสาร  การพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ  พร้อมทั้งพัฒนาความเป็นมนุษย์

                2)  ช่วงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6  จัดการเรียนเพื่อสนองตอบต่อความสนใจ  ของนักเรียนโดยครบทุกกลุ่มสาระ  ในลักษณะของการบูรณาการที่มีภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  เป็นหลัก  เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง  มีความสนุกสนาน  ได้ปฏิบัติจริง  มีทักษะในการคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์  การติดต่อสื่อสาร  การพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ  พร้อมทั้งพัฒนาความเป็นมนุษย์

 

3.  ระดับมัธยมศึกษา

                การจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระ  โดยจัดเป็นช่วงชั้นที่  3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3  โดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิด  ความเข้าใจ  รู้จักตนเองในด้านความสามารถ  ความถนัด  เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการศึกษาต่อ