ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชวีรสุนทร

* วีรสุนทร       วีรสุนทร
 
เน้นวิชาการ   ประสานจริยะ  ไม่ละกิจกรรม  ความรู้ คู่คุณธรรม

ค้ำจุนหนุนนำพัฒนาสังคม ช่อราช..พฤกษ์เหลืองอร่าม ปลิวไสว

สัญลักษณ์รวมใจ  ของศิษย์วีรสุนทร  กตัญญููเทิดทูญครูผู้สอน

วีรสุนทร สร้างความรู้คู่ประสบการณ์ เราเหล่าลูกแดงเหลือง ขอตั้งปณิธาน

สรรสร้างวิชาการ พัฒนาให้เกรียงไกร  ดั่งอาทิตย์ที่สว่างไสว ร่มฉัตรรวมใจ

สามัคคีวีรสุนทร  ( ซ้ำ *  )   วีรสุนทรทรทรทรทร......