ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจโรงเรียนวีรสุนทร
  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมและค่านิยมหลัก ๑๒  ประการ
  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา
  ๓. พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๔. ส่งเสริมครูให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่ยุค ๔.๐
  ๕. สร้างเสริมบรรยากาศภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  ๖. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ๗. นำเทคโนโลยีสารสนทศมาใช้ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายใน 

เป้าหมายโรงเรียนวีรสุนทร
   ๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
  ๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
  ๓. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๔. ครูนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ๕. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ
  ๖. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  ๗. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
       การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายใน