ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
               วิสัยทัศน์(vision)

“ ภายในปี ๒๕๖๔  โรงเรียนวีรสุนทร เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม     มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและชุมชนมีส่วนร่วม”
 
              ปรัชญา(Philosophy)

 "เน้นวิชาการ ประสานจริยะ ไม่ละกิจกรรม"