ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวีรสุนทร / ชุดนักเรียนและชุดไทย โรงเรียนวีรสุนทร
18 พ.ย. 60 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรองปีการศึกษา2560
โรงเรียนวีรสุนทร/ชุดลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง โรงเรียนวีรสุนทร